REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.twoj-targ.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, jest Kacper Szlaski zamieszkały we Wrociszów 51 67-100 Nowa Sól, zwany dalej Sprzedający.
 2. Właścicielami produktów z kategorii innych niż „Warzywa Twój Targ” są producenci poszczególnych wyrobów i są odpowiedzialni za ich jakość.
 3. Zdjęcia produktów w sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
 4. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów płodów ogrodniczych i rolnych, a także produkty zaprzyjaźnionych producentów zwanych dalej jako „Towary”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.
 6. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza zamówienia, jak również telefonicznie za pomocą wiadomości SMS.
 7. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: twojtarg.kontakt@gmail.com, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, pod nr telefonu: + 48 663 769 436 lub +48 661172637 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: https://twoj-targ.pl/kontakt/
 8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 9. Na podstawie ustawy o prawach autorskich sprzedający zastrzega sobie prawo do używania, kopiowania i udostępniania wszelkich zdjęć znajdujących się w sklepie internetowym (wyłączając logo innych producentów)

II.ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej lub wiadomości SMS i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. W celu korzystania ze sklepu internetowego i składania zamówień, niezbędne jest połączenie z siecią Internet i posiadanie konta poczty e-mail.
 4. Sklep internetowy działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Kupujący może złożyć zamówienia w dowolnym momencie, poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonaniu czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.
 5. Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że produkty są dostępne w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Konsument jest informowany o stanie zamówienia oraz podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. W celu złożenia zamówienia, Kupujący na stronie internetowej https://twoj-targ.pl/ dokonuje wyboru produktów poprzez dodanie ich do Koszyka, a następnie podanie danych: imię, nazwisko, adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy), adres e-mail, nr telefonu (opcjonalnie). Kupujący zobowiązuje się zapłacić przy odbiorze gotówką.  Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość, która stanowi umowę sprzedaży, zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy.
 8. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. ZASADY ZAPŁATY CENY I KOSZTÓW DOSTAWY

 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania zamówienia („Koszty dostawy”). Ceny mogą być aktualizowane w przeciągu całego tygodnia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar w cenie która obowiązywała w chwili składania zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności Ceny oraz Kosztów dostawy:
  1. Płatność przy odbiorze gotówką

IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

 1. Sklep internetowy realizuje wyłącznie zamówienia na terenie miasta Nowa Sól i Zielona Góra, a zamówienia z poza tych miast będą indywidualnie rozpatrywane i zatwierdzane lub nie przez Sprzedającego.
 2. Zamówienia można składać przez cały tydzień. Dostawa towaru realizowana przez Sprzedającego odbywa się w każdą środę i sobotę z wyłączeniem dni ustawowo wolnych lub innych o których Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego. Zamówienia złożone do wtorku do godziny 20:00 będą zrealizowane w środę dnia następnego, a te złożone do piątku do godziny 20:00 będą realizowane w sobotę następnego dnia.
 1. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan towaru przy jego odbiorze, w szczególności czy produkty nie zostały uszkodzone lub zniszczone.
 3. W razie wykrycia naruszenia  przed jego wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.
 4. Towar przechodzi na własność konsumenta w  momencie odbioru przesyłki od dostawcy.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument powinien poinformować Sprzedającego lub osobę dostarczającą towar o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym z następujących sposobów:
 1. Wysyłając drogą elektroniczną wiadomość e-mail na adres twojtarg.kontakt@gmail.com
 2. Powiadamiając Sprzedającego drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 663769436 lub +48 661172637.
 3. Słownie przy odbiorze towaru.
 4. Za pomocą formularza na stronie https://twoj-targ.pl/zwroty-i-reklamacje/
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy od chwili jej zawarcia do odbioru towaru.
 2. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (za pomocą e-mail), Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty poniesione na zakup towarów wraz z kosztami dostawy towarów nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

VI. JAKOŚĆ TOWARÓW

Towary wystawiane w sklepie internetowym posiadają opisy cech: klasa jakości produktu, waga, cena.

Klasa A
produkty muszą być:
– całe
– zdrowe; wyklucza się produkty z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia
– czyste i przycięte, tzn. praktycznie wolne od pozostałości ziemi lub innego podłoża i praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych
– mieć świeży wygląd
– praktycznie wolne od szkodników
– praktycznie wolne od szkód wyrządzonych przez szkodniki
– muszą mieć turgor
– bez pędów nasiennych
– wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego
– wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków.

Produkt powinien być prawidłowo rozwinięty. Stopień rozwoju i stan produktów muszą umożliwiać im:
– wytrzymanie transportu i przeładunku
– dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.

Klasa B1
Produkty w tej klasie muszą być dobrej jakości. Muszą mieć cechy charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego, zwłaszcza pod względem barwy.
Ponadto produkt musi być:
– dobrze wykształcony
– jędrny, biorąc pod uwagę metody uprawy i rodzaj produktu
– wolny od uszkodzeń lub miejsc nadpsutych obniżających jego zdatność do spożycia
– wolny od uszkodzeń mrozowych.

Klasa B2
Produkt musi być:
– wystarczająco dobrze wykształcony
– wolny od uszkodzeń i miejsc nadpsutych poważnie obniżających jego zdatność do spożycia.

Dopuszczalne są następujące wady, pod warunkiem że produkt zachowuje swoje podstawowe cechy pod względem jakości, jej utrzymania oraz wyglądu:
– nieznaczne odbarwienie
– nieznaczne uszkodzenia spowodowane przez szkodniki.

Waga
Waga produktów sprzedawanych na sztuki jest wagą uśrednioną. Różnice w wadze produktów mogą różnić się +/-  o 10% od wagi produktów w opisie.
Waga produktów sprzedawanych na wagę może różnić się o 5% od zamówionej wagi produktów.

Cena
Cena produktów jest dostosowana do klasy jakości produktów

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedawcy zgodnie z pkt 3 poniżej. Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób jej rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. paragon, rachunek, potwierdzenie przelewu itp.).
 3. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres: Kacper Szlaski Wrociszów 51 67-100 Nowa Sól  z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do Kacper Szlaski Wrociszów 51 67-100 Nowa Sól, z dopiskiem “Reklamacja sklep internetowy”.
 4. Jeżeli Towar ma wady Klientowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego:
  a)      oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  b)      żądanie wymiany  Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.
 5. W przypadku kiedy Kupujący przy odbiorze towaru stwierdzi, że jeden lub kilka produktów znacząco odbiegają parametrami opisywanymi w sklepie od parametrów faktycznych np. zła waga, uszkodzony produkt, przeterminowany produkt itp. Kupujący ma możliwość zwrotu produktu, produktów lub całego zamówienia dostawcy. Dostawca ma obowiązek zwrotu Ceny produktu bądź produktów.

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kacper Szlaski Wrociszów 51 67-100 Nowa Sól danych osobowych zamieszczonych w formularzu zamówienia Towaru, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tego zamówienia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 4. Kupującemu przysługuje  prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupującego jest Kacper Szlaski Wrociszów 51 67-100 Nowa Sól
 6. Podanie przez Kupujących danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Udostępnione przez Kupującego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim (z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów), ani nie będą wykorzystywane w innym celu, niż realizacja umowy sprzedaży towarów.
 8. Udostępnione przez Kupującego dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży (zamówienie, wysyłka, okres trwania rękojmi).
 9. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się również do danych osobowych zawartych w formularzu zwrotu oraz reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.twoj-targ.pl, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
  a)      zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
  b)      możliwość śledzenia statusu zamówienia,
  4. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  a)      Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies,
  b)      Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.twoj-targ.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 2. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Zapis ust. 3 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]